Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι μια δυναμική έννοια της οποίας οι αρχές και αξίες εξελίσσονται συνεχώς ακολουθώντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Αναφέρεται ουσιαστικά στην ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, για τον τρόπο που επιδρά η επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην ευημερία των ανθρώπων.

Από την ανασκόπηση των διαφορετικών ορισμών της ΕΚΕ, συνοψίζονται παρακάτω τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά:

– Εκφράζεται ως αυτοδέσμευση, δηλαδή αποτελεί εθελοντική πρόθεση (όχι υποχρεωτική) για υπεύθυνη ανάπτυξη (διαχείριση και λειτουργία) της επιχείρησης.
– Εντάσσεται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που έχει όραμα τη βιωσιμότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευημερία και για τις μελλοντικές γενιές. Ενσωματώνει επομένως αρχές και των τριών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνία, περιβάλλον και οικονομία).
– Δεν περιορίζεται στην πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ούτε μόνο σε εκθέσεις απολογισμού (reporting) δράσεων και πρωτοβουλιών. Αντιστοιχεί στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να αντισταθμίσουν τις εκπομπές διοξειδίου που προκαλεί η δραστηριότητά τους συνεισφέροντας ή χρηματοδοτώντας κάποιο άλλο project με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την τοπική κοινότητα.
– Είναι διαρκής και μπορεί εμμέσως να θεωρηθεί ως ένα είδος «ανταπόδοσης» και επιστροφής των εσόδων που αποκτά η επιχείρηση από τη συνδιαλλαγή της με το καταναλωτικό κοινό.
– Έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα καθώς στοχεύει στην ευαισθητοποίηση παρέχοντας κίνητρα σε ομάδες να αναλάβουν ανάλογο έργο, ή/και άλλες επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην υιοθέτηση αρχών ΕΚΕ.

Ακολουθούν παραδείγματα επιχειρήσεων που διακρίνονται για τις πρωτοβουλίες τους στα πλαίσια της ΕΚΕ (εθελοντικές δράσεις, επενδύσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος, φιλανθρωπική προσφορά, βελτίωση εργασιακών συνθηκών, ίσότητα στη διαχείριση προσωπικού, συμμετοχή στο δίκαιο εμπόριο, κ.ά.)

https://www.nuskin.com/content/globalffg/nourish-the-children/our-impact.html

https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/report

https://www.patagonia.com/social-responsibility/

No Comments

Post A Comment